Stichting Beukenhof, opgericht op 5 juni 2003
Handelsregister van de KvK, Rotterdam:24349249
ANBI 8124 65 076

Beleidsplan

De stichting richt zich als (mede)verantwoordelijke voor de natuurhistorische en cultuurhistorische waarden tot het publiek in de regio. Ook draagt de stichting bij aan de educatieve taken die Beukenhof ontwikkelt en die zich zowel richten op scholen als individuele leerlingen en instellingen die bekendheid en kennis willen verwerven omtrent de begraafplaats en crematorium en al dat daarmee samenhangt.

De stichting realiseert zich dat de publieke beeldvorming voor begraafplaatsen en crematoria zich snel wijzigt. In veel gevallen lijkt de aula de vroegere taken van kerken over te nemen. Gerealiseerd moet worden dat de taak van de aula hierin meer bijzonder is dan die van het -zelfs goede geƫquipeerde rouwcentrum van de begrafenisondernemer. Op de begraafplaats en crematorium voltrekt zich immers de feitelijke plechtigheid. Steeds meer mensen stellen aan de faciliteiten hier specifieke eisen ten aanzien van invulling.

De tijdsduur ervan neemt evenredig toe, de wensen omtrent het afscheid zijn gevarieerder en aan de keuze van muziek en entourage wordt voldaan met een beperkte geluidsinstallatie en een keuze uit passende muziek, zijn thans uitgebreide audiovisuele voorzieningen reeds een noodzaak.

Binnen de doelstellingen zal in toenemende mate aandacht moeten worden besteed aan de begrafenisculturen en gebruiken van migranten. Nu nog wordt de meerderheid van islamitische overledenen begraven in het land van herkomst, maar dit (kostbare) gebruik zal zeker afnemen, terwijl andere culturen al in meerderheid kiezen voor begraving in of crematie op Nederlandse bodem.

Met name waar het gaat om beleving van sfeer en ruimte liggen er taken voor de stichting vanuit bovengenoemde doelstelling. Hiertoe behoort ook het leveren van bijdragen in voorbereiding en realisering van vernieuwing en verandering. De gedachten gaan uit naar inrichting van een beeldentuin, al dan niet als uitgangspunt voor een regelmatig exposeren van beeldende, ruimtelijke kunst, realiseren van een 'kindermonument', architectuur van de parkomgeving en van de aula.

Activiteiten niveau's

Natuurhistorisch
Het vergroten van de bekendheid van het publiek met de natuurhistorische waarden op Beukenhof en mede daardoor verkleining van de afstand tussen begraafplaats en crematorium en de bevolking van de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Educatief
Educatieve activiteiten en kennisoverdracht.

Cultuurhistorische
Bescherming van cultuurhistorische waarden waarin begrepen de gevoelsbetekenis die aan Beukenhof wordt toegekend.

Fondsenwerving
Hier volgt later meer.

Acties / activiteiten
De acties richten zich op de navolgende niveau's:

Natuurhistorisch
Vergroting van de bekendheid van het publek met de natuurhistorische waarden op Beukenhof onder andere door;

 • Wandelingen over het park onder leiding van deskundigen op het gebied van flora en fauna en waar gewenst en mogelijk verzorgen van publicaties op dit gebied.
 • Jaarlijkse open dag onder een wisselend thema dat direct betrekking heeft op de natuur in het park.
 • Ondersteunen van de planvorming met betrekking tot het beheer en de toekomstige ontwikkeling van het park.
 • Treffen van (een) voorziening(en) die met name voor bezoekers van de grafakkers het verblijf op het 'park' Beukenhof veraangenamen en misschien vergemakkelijken.

Educatief
Educatieve activiteiten en kennisoverdracht onder andere door:

 • Contacten leggen en onderhouden met scholen
 • Bevorderen van natuur-, en maatschappijlessen op Beukenhof (biologie, begrafenisgebruiken in andere culturen, geschiedenis)
 • Kennisuitwisseling migrantenorganisaties,
 • Kennisuitwisseling met collega-instellingen, besturen en organisaties waaronder Gemeentelijke Monumentenzorg over beheer en herstel van historische kerkhoven.

Cultuurhistorisch
Bescherming van cultuurhistorische waarden onder andere door:

 • Regelmatige publicaties en gericht benaderen van publieksgroepen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Serviceclubs, Allochtonenorganisaties ed. en organisaties op het gebied van zorgverlening.
 • Planontwikkeling ontmoetingscentrum voor bezoekers, herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten, bevordering van monumentaal besef
 • Beleidsontwikkeling ten aanzien van kunst binnen en buiten de gebouwen
 • Bijdragen in de planvorming omtrent vernieuwing van aula, familie- en condoleanceruimtes en vorming van een beeldentuin in het park
 • Initiatief tot het ontwerpen van een gedenkmonument voor uitstrooien as crematie foetussen (anoniem) maar ook voortijdig in baarmoeder overleden/ na geboorte overleden kinderen
 • Onderzoek naar behoefte grafmuren, milieuvriendelijke/groene begraafplaats

Werving fondsen
De fondsen voor het realiseren van natuurhistorisch genoemde doelen zullen in hoofdzaak van derden moeten komen. Bestaande mogelijkheden tot subsidiering bijvoorbeeld van het kunstbeleid, educatieve taken en meer bekendmaken van de natuurhistorische waarden worden projectgewijze aangeboord.

Naast particuliere fondsen wordt regelmatig overlegd met gemeenten waarmee Beukenhof betrekkingen onderhoudt, via verantwoordelijke bestuurders en afdelingen cultuur.

Het ontvangen van legaten behoort mede tot de mogelijkheden tot fondsenwerving. In het verleden was het gewoon dat voor het realiseren van bepaalde doelen, begraafplaatsen legaten ontvangen en deze besteedden in verhouding met de wens van legaatlatende en instelling. Deze weg wordt opnieuw geopend. De vorming van een eigen fonds wordt nagestreefd.

De fondsen voor het realiseren van cultuurhistorisch genoemde doelen, zullen in hoofdzaak uit overheidsbron moeten komen, eventueel ondersteund door particuliere bijdragen. Duidelijk moet zijn dat het scheppen van passende faciliteiten een zaak is van algemeen maatschappelijk belang.

Een afweging moet worden gemaakt welke zaken direct aan de bedrijfsuitvoering kunnen worden voorgeschreven en welke gerekend mogen worden tot bijdragen aan de persoonlijke beleving van Beukenhof en derhalve als algemeen maatschappelijke taak kunnen worden opgevat.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht onbezoldigd haar werkzaamheden